Klauzula RODO - PSP Kielcza

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego z Kielczy
Title
Przejdź do treści
Klauzula RODO - plik do pobrania

                           Zgoda na przetwarzanie danych według   RODO
 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   
 
informuję, że:
 
 
1.       Administratorem uczniów  danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wincentego z Kielczy w Kielczy z siedzibą w Kielczy, tel: 774636894., email: zsgkielcza@poczta.fm
 
 
2.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Wincentego z Kielczy w Kielczy możliwy jest adresem email (adres email): biuro@eduabi.eu- pani Katarzyna Herok
 
3.       Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych   i wychowawczych w placówce.
 
4.       Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Opolu
 
5.       Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 
6.        Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 
7.       Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści